Informace o ochraně osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším žákem, zákonným zástupcem žáka, zájemcem o studium, jiným zákazníkem, odběratelem našeho newsletteru, naším obchodním partnerem,  nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Za jejich ochranu zodpovídá naše společnost, tj. Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení GDPR“.

Kdo je správce?

Správcem Vašich údajů je Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., Střížkovská 32/27, Praha 8, dále jen „škola“. Škola zpracovává osobní údaje nezbytné pro svou činnost, tj. především výchovně vzdělávací činnost a chod školy v souladu s důvody uvedenými v čl. 6 odst. 1 písm. b)-f) Nařízení GDPR. V omezených případech na základě písemného souhlasu či výslovného písemného souhlasu subjektu údajů, jak je definováno Nařízením GDPR.

Kontaktní údaje

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: xinv3qv, emailem na adrese gtm@gtmskola.cz nebo poštou na adrese Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., Střížkovská 27/32, 180 00 Praha 8. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na školu je dále možné se obracet prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Innovation one s.r.o.
 • IČO: 04734807
 • Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

Odpovědná osoba pověřence:

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu,
 • plníme dle článku 13 Nařízení GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaj z těchto důvodů a pro naplnění těchto účelů – podrobnosti po rozkliknutí

Návštěva webu školy

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies nepoužíváme. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Dle provozovatele naší webové stránky a poskytovatele redakčního systému webových stránek (www.uspesny-web.cz) jsou IP adresy návštěvníků uchovávány na straně serveru především z bezpečnostních důvodů. V případě aktivního příspěvku v diskuzi na webu je IP adresa uživatele ukládána také do databáze konkrétního webu, a s tím i jméno a příjmení.

Škola provozuje celkem tři webové stránky, a to konkrétně doménu www.gtmskola.cz , z níž je možné se dostat na další dvě domény,  z nichž jedna slouží pro ZŠ (www.de.zsncp.cz) a druhá pro GTM (www.gtmskola.cz). Všechny tři tyto domény spravuje Úspěšný web. Dále škola provozuje školní Facebook: www.facebook.cz/gtmskola, který slouží pro GTM a školní blog na adrese www.mannoviny.cz

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Podrobnosti o zabezpečení a ochraně osobních údajů se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů, která je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, jejich pravomoci se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů, která je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Konkrétně využíváme formuláře Google, pomocí nichž je možné se přihlašovat na některé školní akce.

Předávání mimo ČR

V souvislosti s našimi zahraničními partnerstvími (v EU) předáváme nezbytné osobní údaje našim partnerským školám,  k čemuž od Vás vždy požadujeme předchozí souhlas.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, s výjimkou dat přenášených přes formuláře Google, kde je ošetřena jejich maximální ochrana (popsáno zde) a jsou zpracovávána v souladu s Nařízením GDPR. Vždy máte možnost předat Vaše data i v jiné podobě tak, aby neopustila EU (konkretizováno u jednotlivých úkonů).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl i námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • Právo na přenositelnost Vašich údajů můžete využít, pokud budete chtít přenést Vaše data k někomu jinému. Ve lhůtě 30 Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Při uplatnění tohoto práva vymažeme veškeré vaše osobní údaje, pokud je nemusíme uchovávat dle jiného zákonného důvodu. V případě, že jsme vázáni zákonnou povinností, vymažeme údaje, na které se nevztahuje.  Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, kteří mají v souladu se Směrnicí na ochranu osobních údajů (k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy) přístup k Vašim osobním údajům, či kteří je zpracovávají,   jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.